Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023

Đăng bởi IPSC  – Ngày 09/02/2023 Hội đồng đánh giá sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau đây để lựa chọn các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC). Lưu ý: Trong trường hợp nhiều […]

Posted in ESG  |  Tagged

Sáng kiến ESG Việt Nam 2023: Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

A – CÁC KHÁI NIỆM 1) ESG là gì?ESG là cụm từ viết tắt của “Environmental” (Môi trường), “Social” (Xã hội), và “Governance” (Quản trị doanh nghiệp). Đây là khung đánh giá để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và tác động phi tài chính của doanh nghiệp. 2) […]

Sáng kiến ESG Việt Nam 2023: Mô tả về mô hình Kinh tế tuần hoàn và mô hình Kinh doanh bao trùm

Mô hình kinh doanh áp dụng các giải pháp của mô hình kinh tế tuần hoàn Mô hình kinh doanh áp dụng giải pháp của mô hình kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên […]